Madonas novads

Programma

Madonas novads ir lielākais Vidzemes novads, kas izveidojies par reģionālas nozīmes centru. Esam līderos valstī Eiropas fondu apguvē, kā rezultātā sakārtotas izglītības un kultūras iestādes, sporta objekti. Prasmīgi saimniekojot, ir izdevies panākt mūsdienu prasībām atbilstošu ūdensapgādi, siltumsaimniecību. Turpinās ielu un ceļu sakārtošanas programmas. Paveiktā ir daudz, ir izveidots ne vien stabils pamats, bet arī pamatīga būve. Cienījamie vēlētāji, mēs vēlamies ar Jūsu uzticības mandātu turpināt un uzceltajai ēkai uzlikt drošu jumtu. Mēs vēlamies Madonas novada augsto latiņu noturēt arī ceļā pretim Latvijas un Madonas simtgadei.

Mūsu prioritāte - dzīves kvalitātes palielināšana un uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides attīstīšana

Uzņēmējdarbība - novada ekonomikas pamats
Turpināsim uzņēmējdarbības atbalstu, ieguldot infrastruktūrā
Sabalansējot pašvaldības budžeta iespējas, ieviesīsim nodokļu atvieglojumus
Ar pašvaldības atbalstu konkursa "Madona var labāk!" ietvaros izveidoti 30 jauni uzņēmumi, turpināsim stimulēt jaunos uzņēmējus un prakses vietas skolēniem
Turpināsim novadam piesaistīt investorus, attīstīsim biznesa inkubatoru, veidosim aktīvu biznesa centru
Turpinot popularizēt vietējos uzņēmējus, veiksim pasākumus uzņēmēju prestiža celšanai.

Atbalsts ģimenēm un jauno speciālistu piesaiste
Turpinot apmaksāt brīvpusdienu un transporta izdevumus, ieviesīsim arī mākslas, mūzikas, sporta skolu un pašvaldības interešu izglītību visiem audzēkņiem bez maksas
Nodrošināsim izveidoto bērnu bezmaksas zobārstniecības pakalpojumu
Sakārtojot un papildinot pašvaldības dzīvojamo fondu, izveidosim mājokļus jaunajiem speciālistiem
Turpināsim piešķirt stipendijas novadam nepieciešamajiem topošajiem speciālistiem
Lai celtu dzīves kvalitāti un labklājību, īpaši veicināsim mazo uzņēmējdarbību un ģimenes uzņēmumu veidošanos
Organizēsim izglītojošas jauno vecāku atbalsta nodarbības.

Infrastruktūra un komunālā saimniecība
Stiprināsim pašvaldības komunālos uzņēmumus, nodrošinot kvalitatīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem
Īstenosim lauku ceļu programmu, pieprasīsim Satiksmes ministrijai veikt Ļaudonas, Degumnieki - Lubāns, ceļa uz Gaiziņkalnu asfaltēšanu
Veiksim tilta rekonstrukciju Kalsnavā
Turpināsim ceļu, ielu, apgaismojuma, ūdenssaimniecības un siltumapgādes sakārtošanu pagastos
Veiksim grantēto ielu asfaltēšanu Madonā
Iedzīvotāju drošības nodrošināšanai sadarbosimies ar policiju, pilnveidosim videonovērošanas sistēmas
Uzlabosim ātrgaitas interneta pieejamību pagastos
Turpināsim atbalstīt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un siltināšanas projektus
Turpināsim sniega tīrīšanu līdz katrai viensētai.

Sociālā palīdzība
Izveidosim dienas centru un pansijas senioriem
Nodrošināsim kvalitatīvu mājaprūpi
Turpinot pilnveidot atbalstu ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, izveidosim dienas centru
Atbalstīsim un popularizēsim audžuvecāku kustību
Palielināsim atbalsta personālu izglītības iestādēs.


Veselīgas vides veidošana
Turpināsim attīstīt Madonas slimnīcu, rūpēsimies par ģimenes ārstu piesaisti
Pilnveidosim un attīstīsim aktīvās atpūtas un sporta pieejamību visiem iedzīvotājiem
Turpināsim pilveidot sporta bāzes, uzbūvēsim peldbaseinu, veidosim Smeceres silu par pasaules līmeņa sporta bāzi
Līdztekus esošo sporta sacensību norisei pilnveidosim pašvaldības iniciētus tautas sportošanas pasākumus - nūjošanu, skrējienus, velobraucienus, slēpojumus u.c.


Pārvalde
Pilnveidosim labas pārvaldības principu ievērošanu visos līmeņos, atbildīgu attieksmi pret iedzīvotājiem
Veiksim administratīvo un funkcionālo resursu izlietošanas izvērtēšanu un samazināšanu
Deleģēsim pašvaldības funkcijas sabiedriskajām organizācijām un atbalstīsim sabiedrības rosinātu projektu īstenošanu.


Izglītība
Veicot izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, nodrošināsim visu līmeņu izglītības pieejamību
Veiksim darba vides uzlabošanu pedagogiem
Turpināsim jauno tehnoloģiju apguvi un metožu pielietošanu visās mācību iestādēs
Nodrošināsim pilnu likmi pirmsskolas iestāžu pedagogiem
Izvirzīsim mērķi iegūt "Jauniešu galvaspilsētas" titulu, atbalstīsim jauniešu centrus un vasaras nometņu norisi
Apvienosim Bērzaunes izglītības iestādes vienā ēkā.

Kultūra
Veiksim Madonas estrādes rekonstrukciju, turpināsim tautas namu sakārtošanu
Turpināsim atbalstīt tautas mākslas kolektīvus
Dažādosim kultūras pasākumu tematiku atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam.

Kandidāti

 • Andrejs Ceļapīters
  Madonas novada pašvaldības dome, priekšsēdētājs
 • Daiga Maderniece
  Praulienas pagasta PII 'Pasaciņa', vadītāja
 • Vanda Maderniece
  Madonas Valsts ģimnāzija, direktore
 • Kaspars Udrass
  Kaspara Udrasa privātprakse veterinārmedicīnā, vadītājs
 • Zanda Buzina
  Mārcienas kultūras nams, vadītāja
 • Ilze Dreimane
  Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde, vadītāja
 • Artūrs Grandāns
  J.Norviļa Madonas mūzikas skola, pedagogs
 • Liena Hačatrjana
  LIAA Madonas biznesa inkubators, projektu vadītāja
 • Gunita Kļaviņa
  Madonas Bērnu un jauniešu centrs, direktore
 • Dzintars Kozulis
  Rīgas tehniskā koledža, ķīmijas skolotājs
 • Pēteris Krūgaļaužs
  Uzņēmējs, pensionārs
 • Jānis Malta
  Z/S 'Ozoliņi 1', īpašnieks
 • Regīna Makovska
  Kalsnavas pamatskola, direktora vietniece, ģeogrāfijas skolotāja
 • Andrejs Piekalns
  Madonas novada Aronas pagasta pārvalde, vadītājs
 • Agrita Plāte
  Bērzaunes pagasta PII 'Vārpiņa', vadītāja
 • Ņina Stiprā
  Dzelzavas pagasta pārvalde, Komunālās daļas vadītāja
 • Inese Strode
  Madonas pilsētas 1.vidusskola, direktora p.i., skolotāja
 • Artūrs Vīle-Bērziņš
  Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde, vadītājs
 • Dainis Vuškāns
  Madonas 1.vidusskola, Madonas BJSS, sporta skolotājs, treneris
 • Pēteris Zeps
  Lauksaimnieks, pensionārs