Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

81. Izstrādāsim priekšlikumus ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un meža vērtības pieauguma veicināšanai, proporcionāli ieguldot ieņēmumus pašvaldību infrastruktūrā un nodrošinot meža apsaimniekošanas ekonomisko dzīvotspēju.
82. Veicināsim tādu ilgtspējīgu bioloģisko un ainavisko daudzveidību saudzējošu mežu apsaimniekošanu, kas palielina oglekļa dioksīda piesaisti, lai izpildītu Latvijas saistības klimata pārmaiņu samazināšanā.
83. Veicināsim kredītresursu un valsts atbalsta pieejamību lauksaimniecības sektoram ES finansēto projektu īstenošanai un lauksaimniecības zemes iegādei.
84. Palielināsim lauksaimniecības produkcijas ražošanu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm un veselīgas pārtikas īpatsvara pieaugumu patēriņā.
85. Turpināsim AS "Latvijas Valsts meži" meža zemes iegādes programmu, lai saglabātu kontroli pār stratēģiskajiem meža resursiem.
86. Izstrādāsim un ieviesīsim "zaļā iepirkuma" principu valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos, sekmējot veselīgas pārtikas un vietējo materiālu (tostarp koksnes) īpatsvara pieaugumu.
87. Veicināsim neizmantotās lauksaimniecības zemes atgriešanu lauksaimniecībā un tās izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, tādējādi radot pievienoto vērtību nacionālajam zemes resursam (nacionālajai bagātībai).
88. Izveidosim nacionāla līmeņa zemes fondu (Latvijas Zemes fondu), lai veicinātu lauksaimniecības zemes - Latvijas stratēģiskā resursa pieejamību un tās aktīvāku izmantošanu lauksaimniecībā.
89. Pilnveidosim lauksaimniecības zemes tirgus regulējumu, veicinot lauksaimniecības zemes pieejamību ražojošiem lauksaimniekiem.
90. Nodrošināsim līdzsvarotu zivsaimniecības politiku, ievērojot resursu ilgtspējas un saglabāšanas nepieciešamību jūras un iekšējos ūdeņos. Palielināsim pievienoto vērtību zvejas un saldūdens akvakultūras produktu apstrādē, saglabājot un attīstot eksporta tirgu.
91. Attīstīsim lauku un dabas tūrismu kā līdzekli lauku vides un dzīvesveida saglabāšanai.
92. Izvirzīsim meliorācijas attīstības mērķus un prioritātes, kā arī veicināsim meliorācijas sistēmu stāvokļa uzlabošanu, apzinoties to nozīmību Latvijas teritorijas attīstībā un iedzīvotāju drošībai.

Atpakaļ