07.07.2015
Veicinās jauniešu iesaisti sabiedriskajā un darba dzīvē

Lai veicinātu to jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, iesaisti izglītībā un nonākšanu darba tirgū, sadarbībā ar pašvaldībām tiks īstenoti atbalsta pasākumi šo jauniešu apzināšanai un viņu zināšanu un prasmju attīstīšanai.

Valdība otrdien, 7.jūlijā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību, lai attīstītu to jauniešu prasmes, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu (NEET) un kuri nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

Atbalsts plānots jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), lai veicinātu viņu iesaisti izglītības un profesijas iegūšanā, tostarp aroda apguvē pie amata meistara. Atbalsts plānots arī jauniešu sociālo iemaņu un prasmju attīstīšanā, viņus iesaistot nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta “PROTI un DARI” ietvaros tiks piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, tajā skaitā viņu sasniegšana, motivēšana un konsultēšana. Jauniešu prasmju attīstīšana veicinās šo jauniešu iesaisti mācībās, NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātajos pasākumos, nodarbinātībā, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Lai mērķa grupas jaunietis saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un viņa individuālajām vajadzībām piemērotāku atbalstu, šajā procesā tiks nodrošināta dažādu jomu pārstāvju iesaiste, kā arī tiks sniegtas dažādu speciālistu konsultācijas. Pamatā plānots īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes. Ikvienam projektā iesaistītajam jaunietim tiks izstrādāta individuālā pasākumu programma un piesaistīts mentors, kurš palīdzēs īstenot individuālo programmu un sasniegt mērķus.

“Jauniešu prasmju attīstīšanu nevar skatīt atrauti vai fragmentāri starp dažādām nozarēm, to ir nepieciešams skatīt kompleksi. Tieši tāpēc šis projekts īpaši uzsvērs sadarbības lomu starp dažādām ar jaunatnes jomu saistītām nozarēm. Tas paredz katrā projektā iesaistītajā pašvaldībā veidot stratēģiskās partnerības, projekta īstenošanā iesaistot biedrības, nodibinājumus, jauniešu organizācijas, jauniešu centrus, darba devējus un citus,” pirms valdības sēdes medijiem skaidroja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna.

Projekta kopējais plānotais finansējums ir 9 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 7,65 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 1,35 miljoni eiro. Projektu īstenos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kā sadarbības partnerus piesaistot pašvaldības un to stratēģiskās sadarbības partnerus.

Valdībā apstiprinātie noteikumi par šī Eiropas Savienības fondu specifiskā atbalsta mērķu īstenošanu ir būtiski, lai pašvaldības varētu savlaicīgi sagatavoties dalībai projektā, tai skaitā apzināt situāciju, plānot nepieciešamos cilvēkresursus.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” iespējams iepazīties šeit.

Papildus informācija:
Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67047893, 26689592
E-pasts: prese@izm.gov.lv

Komentāri: