19.08.2015
Aktualitātes 2015./2016.mācību gadā

 Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrāde. Kompetenču pieejā balstīta izglītība ir atslēga skolēnu panākumiem gan mācībās, gan profesijas apguvē Līdz 2015.gada beigām Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros tiks uzsākta kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības mācību satura izstrāde, kā arī aprobācija 80 izglītības iestādēs, pakāpeniskas pārmaiņas plānojot gan pirmskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības mācību saturā un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē, tai skaitā iekļaujošās izglītības nodrošināšanas kontekstā.

 Plānots centralizētā eksāmena fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās pilotprojekts. Šajā mācību gadā paredzēts organizēt centralizētā fizikas, ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāmena pilotprojekta norisi 12.klašu skolēniem. Plānots, ka aptuveni 50 izglītības iestāžu 800 skolēni tiks iesaistīti zināšanu pārbaudē dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestāžu 1200 skolēni - fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestāžu 1200 skolēni - ķīmijas eksāmenā. Visu pilotprojekta eksāmenu norisi paredzēts nodrošināt vienlaicīgi 2016.gada 13.aprīlī. Vienlaikus plānots organizēt diagnosticējošos darbus matemātikā 8.klasei, dabaszinātnēs 9.klasei, fizikā un ķīmijā 10. un 11.klasei. 10. klases diagnosticējošo darbu norisi iecerēts īstenot šā gada septembrī, pārējo – 2016.gada februārī-martā.

 157 izglītības iestādēs noritēs datorikas mācību satura aprobācija. No šā gada 1.septembra tiks īstenots pilotprojekts mācību programmas „Datorika” aprobācijai, paredzot agrāku digitālo kompetenču attīstīšanu skolēniem. Šā gada maijā Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju izstrādājis piecas mācību programmu paraugus digitālo kompetenču apguvei, tādējādi piesakot vienu no prioritātēm mācību satura pilnveidē un izvirzot to kā pirmo soli pakāpeniskai kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, kur līdztekus citām Eiropas Komisijas definētajām kompetencēm, akcentēta arī digitālās kompetences attīstīšana.

 Svešvalodu centralizēto eksāmenus plānots aizstāt ar starptautiski atzītu testēšanas institūciju pārbaudījumu. Patlaban notiek valsts sekretāru sanāksmē (23.07.2015) izsludināto noteikumu projekta “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” saskaņošanas process. Noteikumi noteiks kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā un apstiprinās starptautisko testēšanas institūciju sarakstu un to pārbaudījumus, ar kuriem var aizstāt svešvalodas eksāmenu. Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai.

 Svešvalodu agrāka apguve sākumskolā. Šajā mācību gadā jau 1. un 2. klases skolēni apgūst pirmo svešvalodu. Izglītības iestādei kā apgūstamo pirmo svešvalodu vecāku izvēlei jāpiedāvā vienu no Eiropas Savienības oficiāli noteiktajām valodām. Šī jau pērn uzsāktā reforma ir svarīgs solis, lai uzlabotu jauniešu svešvalodas zināšanas un konkurētspēju darba tirgū nākotnē.

 Turpinās darba devēju iesaiste profesionālās izglītības procesā un profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, nodrošinot Eiropas Savienības fondu ieguldījumus profesionālās izglītības satura pilnveidē, kā arī izglītības iestāžu, prioritāri profesionālas izglītības kompetences centru, infrastruktūras modernizēšanā. Tāpat tiek turpināta aktīva sadarbība ar darba devējiem, tai skaitā nozaru ekspertu padomēs, nodrošinot darba vidē balstītu mācību turpmāko attīstību un sasaisti ar darba tirgus vajadzībām, vienlaikus stiprinot jauniešu iespējas iesaistīties darba tirgū.

 Nodrošinās valsts atbalstu latviešu valodas un kultūrvēstures apguvei diasporā. Arī šajā mācību gadā tiks nodrošināts atbalsts materiālu latviešu valodas apguvei dažāda vecuma diasporas bērniem izstrādei, finansējums diasporas nedēļas nogales skolām un to pedagogu profesionālajai pilnveidei. 2015.gadā diasporas skolu finansiālā atbalsta ietvaros konkursa kārtībā atbalstītas 28 skolas Eiropā un 14 skolas ASV, Austrālijā un Kanādā. Plānots, ka 2016.gadā atbalsts diasporai no budžeta sasniegs 200 000 eiro.

 Latviešu valodas kā svešvalodas apguve elektroniskā mācību (e-mācību) vidē, lai nodrošinātu attālinātu un individuālu valodas apguvi pa līmeņiem. Par speciālu tālmācības programmu diasporai latviešu valodas un kultūrvēstures apguvei ir notikušas sarunas IZM un Pasaules Brīvo latviešu apvienībai. Valodas apguve diasporā galvenokārt notiek neformālā veidā, kas iespējama arī attālināti e-mācību veidā. IZM un Latviešu valodas aģentūra apzinās, ka turpmāko trīs gadu laikā jāturpina pilnveidot un nodrošināt latviešu valodas kā svešvalodas apguves sistēma e-mācību vidē, kas būtu ilglaicīgi, sistemātiski uzturama, interaktīva un papildināma, kā arī pielāgojama dažādu mērķa grupu vajadzībām.

 Valsts apmaksātas brīvpusdienas 1.-4. klašu skolēniem. No šā gada 1. septembra valsts apmaksātas brīvpusdienas saņems arī 4. klases skolēni. Iepriekšējā mācību gadā brīvpusdienas saņēma pirmo trīs klašu skolēni. Atbilstoši statistikas datiem 2015./2016. mācību gadā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs 1.-4. klasē mācīsies 82 282 skolēni. Lai arī 4. klases skolēni saņemtu brīvpusdienas, šogad papildus nepieciešami 2 150 947 eiro, bet 2016. gadā - 4 473 384 eiro. Kopējais finansējums skolēnu ēdināšanai 2015.gadā plānots 17 703 517 eiro, nākamgad – 20 541 554.

 Nodrošinās pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu. Arī 2015./2016. mācību gadā plānots nodrošināt valsts atbalstu pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei, tai skaitā jaunajiem pedagogiem, un kvalifikācijas paaugstināšanai. Prioritāri atbalsts plānots matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetu un jomu pedagogiem. Plānots, ka A un B programmās prasmju pilnveidē tiks iesaistīti vairāk nekā 3200 pedagogi. Paredzēts arī organizēt profesionālās pilnveides kursus skolotājiem, kuri strādā vai strādās ar reemigrējušajiem bērniem.

 Pilnībā nodrošinās valsts līdzfinansējumu sporta treneru darba samaksai sporta skolās. Atbilstoši normatīvam no šā gada 1.septembra Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo valsts līdzfinansējumu pilnā apmērā.

 Īstenos pilotprojektu augstas klases sportistu sagatavošanas centru izveidei. Septembrī pilotprojektu plānots uzsākt Ventspilī un Valmierā. Sportistu sagatavošanas centru izveides mērķis ir sagatavot starptautiski konkurētspējīgus augstas klases sportistus olimpiskajos sporta veidos, lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveide” plānots izskatīt provizoriski šā gada 25.augusta Ministru kabineta sēdē.

 Jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana. Tiks uzsākta augstskolu finansēšana par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstībā. Papildu finansējumu saņems augstskolas, kas visveiksmīgāk iesaistījušas pētniecībā un radošajā darbā studentus un jaunos zinātniekus, īstenojušas starptautiskos pētniecības projektus un sadarbojušās ar uzņēmējiem. Vienlaikus IZM kopā ar augstskolām pārskatīs augstskolu mācībspēku atalgojuma politikas, lai nodrošinātu studiju un zinātniskā darba integrāciju un atalgojuma orientāciju uz sasniegtajiem rezultātiem.

 Zinātnes strukturālā reforma. Turpināsies zinātnisko institūciju strukturālā reforma, kuras mērķis ir starptautiski konkurētspējīga zinātne un pētniecībā balstīta moderna augstākā izglītība. Tiks īstenotas konsolidācijas aktivitātes, kas ļaus veidot lielākas un spēcīgākas, starptautiski konkurētspējīgas zinātniskās institūcijas ar augstāku pētniecības veiktspēju. Zinātniskās institūcijas izstrādās pētniecības programmas un uzlabos rezultātu pārvaldību.

 Licencēšanu un akreditāciju turpmāk veic neatkarīga organizācija. Šā gada jūlijā valdībā apstiprināti jaunie noteikumi par studiju programmu licencēšanas un augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas kārtību, kas nosaka ka akreditāciju un licencēšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs. Pārmaiņas ne tikai veicinās studiju programmu kvalitātes uzlabošanu, bet licencēšanas un akreditācijas darbs tiks organizēts atbilstoši starptautiskiem standartiem, katrai novērtēšanai piesaistot arī neatkarīgus augsta līmeņa ārvalstu ekspertus.

 Izglītības kvalitātes nodrošināšanas pārraudzība. 2015.gada nogalē Izglītības kvalitātes valsts dienests publicēs rokasgrāmatu Nozaru ekspertu padomju deleģētajiem akreditācijas ekspertiem un turpinās rīkot kursus izglītības iestāžu vadītājiem un akreditācijas ekspertiem. Tiks aktualizēta kvalitātes novērtēšanas kārtība pastiprinot kvalitātes aspektu izglītības procesa un rezultāta vērtēšanā.

 Tiesiskuma uzraudzība izglītībā. Izglītības kvalitātes valsts dienests, uzraugot izglītības procesa tiesiskumu, īpašu uzmanību pievērsīs 2015. gada 18. jūnijā pieņemtajiem Izglītības likuma grozījumiem – gan izglītības iestādes padomes lomas palielināšanai, gan pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju pienākumam būt lojāliem pret Latvijas valsti.

 Pastiprinātu uzmanību pievērsīs izglītojamo drošībai izglītības iestādēs. 2015./2016. mācību gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenos Ministru kabineta noteikumus „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”. Atbilstoši jaunajai kārtībai tiks reģistrētas ne tikai izglītības iestādes, bet arī citas institūcijas (biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības), kuras īsteno izglītības programmas. Lai novērstu situācijas, kad izglītības iestāde vai institūcija savā darbībā neievēro normatīvos aktus, pirms reģistrācijas izglītības iestādēm vai institūcijām būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina telpu atbilstību higiēnas, drošības, būvēm noteiktajām prasībām (Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pašvaldības būvvaldes vai Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtie atzinumi).

Papildus informācija:
Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
E-pasts: prese@izm.gov.lv
Tālr.: 67047893, 26689592

Komentāri: