Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veikums 
no 2014.gada 5.novembra līdz 2015.gada 4.novembrim

Pabeigts ERAF līdzfinansētais Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, utilizējot šķidros bīstamos atkritumus un attīrot piesārņotos gruntsūdeņus. Projekts īstenots īsā laikā – 4 mēnešos, tā īstenošana izmaksājusi 6,8 miljonus eiro, kas ir par 20% lētāk nekā sākotnēji paredzēts. Projekta īstenošanas rezultātā likvidēta šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve 2,9 hektāru platībā, novēršot turpmāku piesārņojošo vielu emisiju gruntsūdeņos un pazemes ūdeņos, kā arī bīstamo atkritumu iespējamu ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību Olaines un blakus esošajos novados.

Pašreizējās ekonomiskās attīstības un privāto investīciju piesaistes tendences reģionos liecina, ka nozīmīgs šķērslis uzņēmējdarbības attīstībai un komersantu piesaistei ir nepilnīga publiskā un inženierkomunikāciju infrastruktūra. Lai to novērstu, pašvaldības varēs pieteikties ERAF finansējumam 59 miljonu eiro apmērā. Finansējumu pašvaldības varēs ieguldīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo teritoriju, ēku un to infrastruktūras, pievedceļu, inženierkomunikāciju atzaru ierīkošanai un to jaudas palielināšanu. Ieguldījumu rezultātā plānots radīt vismaz 968 jaunas darbavietas privātajā sektorā reģionos, sniedzot atbalstu vismaz 185 komersantiem. Projektus ES fondu atbalsta saņemšanai varēs iesniegt nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības, izņemot Rīgu, un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības. Savukārt 89 novada pašvaldībām tiks rīkota projektu ideju priekšatlase.

Vienotā regulējumā ietverta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, tādējādi atvieglojot darbu gan kompetentajām institūcijām, gan arī iesaistītajām pusēm – uzņēmējiem, pašvaldībai un sabiedrībai ir nodrošināts pārskatāms process un informācijas pieejamība.

Radīti visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai institūcijas, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas no Latvijas varētu īstenot sadarbības projektus ar ārvalstu partneriem piecās pārrobežu sadarbības programmās: Latvija – Lietuva, Igaunija – Latvija, Somija – Igaunija – Latvija – Zviedrija, Latvija – Krievija, Latvija – Lietuva - Baltkrievija. Šim mērķim no ES Strukturālo un investīciju fondu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa programmas 2014.- 2020. gadam pieejami 253 miljoni eiro. Atbalsta mērķis ir paaugstināt institūciju kapacitāti inovāciju ieviešanas, vides saglabāšanas, plānošanas un politikas ieviešanas jautājumos Baltijas jūras reģiona, Interreg EUROPE un URBACT programmu ietvaros.

Atpakaļ