Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrijas veikums no 2014.gada 5.novembra līdz 2015.gada 4.novembrim

Izstrādāta jauna kārtība, kas atvieglos uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bez tiesas un tiesu izpildītāja starpniecības. Piedāvātais risinājums vairāk nekā trīs reizes saīsina minimālo uzturlīdzekļu izmaksas sākuma laiku – aptuveni no 9 mēnešiem šobrīd līdz 3 mēnešiem, tādējādi efektīvāk īstenojot bērnu tiesības. Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs uzturlīdzekļu pieprasītājam, kā arī tiesu noslogojums, neizskatot lietas, kurās nepastāv strīds pēc būtības. No 2015.gada 1.jūlija tiek publiskotas ziņas par uzturlīdzekļu parādniekiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas mājaslapā. Uzturlīdzekļus turpmāk saņems arī tie jaunieši, kuri turpina iegūt vidējo izglītību arī 19 gadu vecumā.

Izstrādāti grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, kas saistīti ar krimināltiesiskā regulējuma pilnveidošanu attiecībā uz seksuālo vardarbību pret bērniem, tā piemērošanu un sodu politiku, proti, palielinātas sodu sankcijas, palielināts noilguma termiņš, noteikta obligāta probācijas uzraudzība

Pieņemti grozījumi Krimināllikumā, kas paredz atbildību par Latvijas valstspiederīgo prettiesisku iesaistīšanos ārvalstī notiekošā bruņotā konfliktā, tā finansēšanu un atbalstīšanu.

Lai ieviestu kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta sacensību rezultātu un gaitu, Krimināllikumā paredzēts jauns pants „Manipulācijas ar sporta sacensībām”, tāpat izstrādāti nepieciešamie grozījumi arī Sporta likumā.

Lai nodrošinātu Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs, veicinātu tiesisko sadarbību, uzlabotu iestāžu sadarbību šādu jautājumu koordinēšanā, izveidota darba grupa, kura darbosies tajos gadījumos, kad Tieslietu ministrija no ārvalsts saņēmusi atteikumu turpmākai sadarbībai un konkrētajā lietā radušies problēmjautājumi. Darba grupas uzdevums būtu izvērtēt turpmāko rīcību konkrētā bērna vislabāko interešu aizsardzībai.

Cīņai pret negodprātīgiem izsoļu dalībniekiem ieviestas e-izsoles spriedumu izpildes procesā.

Turpinot tiesu reformu, šogad reorganizētas Siguldas, Rīgas pilsētas Centra rajona un Jūrmalas pilsētas tiesas. Reforma paredz pakāpenisku apgabaltiesu darbības teritorijā esošo rajonu (pilsētu) tiesu teritoriju apvienošanu, tādā veidā nodrošinot tiesnešu specializāciju, lietu sadales nejaušību, novērst nevienmērīgu tiesu noslodzi un samazināt tiesvedības
termiņus.

Prezidentūras laikā panākta ES dalībvalstu vienošanās par Datu aizsardzības regulas tekstu, sperot izšķirošu soli attiecībā uz datu aizsardzības regulējuma stiprināšanu – tiesību aizsardzība kļūs ievērojami pieejamāka iedzīvotājiem, nodrošināta lielāka kontrole par personīgiem datiem, stiprinātas nacionālās datu aizsardzības iestādes. Nesen panākta vienošanās direktīvā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic atbildīgās iestādes kriminālprocesa ietvaros. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt personas datu augsta līmeņa apstrādi un uzlabot policijas un tiesas iestāžu sadarbību ES dalībvalstīs, kā arī veicināt personas datu apstrādi un apriti gan valsts, gan starpvalstu līmenī.

Atpakaļ