NAP2020

 Par NAP2020


Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija2030) rīcības plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam.

NAP2020 no vienas puses ir valsts "biznesa plāns", kas parāda valsts izaugsmes modeli – kur tiks ieguldīts, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju? Kā tiks nodrošināta sinerģija starp investīciju mērķiem un līdzsvarota attīstība? Kā pelnīs valsts, un kā to izdarīt iedzīvotājiem?

Tāpat NAP2020 var tikt skatīts arī kā "sabiedriskais līgums" – ko valsts apņemas paveikt/sasniegt līdz 2020.gadam un ko tā sagaida no sabiedrības. Valsts parāda kopīgo redzējumu par vidēja termiņa attīstību, lai nodrošinātu ilgtermiņa prognozējamību nozaru, biznesa un katra indivīda lēmumu pieņemšanā.

NAP2020 ir nepieciešams vairāku iemeslu dēļ:
jāvienojas par kopīgu valsts attīstības redzējumu vidējam termiņam, kā arī par veicamajiem pasākumiem un soļiem tā sasniegšanai – kontekstā ar valsts ilgtermiņa mērķu sasniegšanu;
jāiezīmē nacionālā līmeņa prioritātes, kas ir būtiskas, lemjot par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;
jāiezīmē nacionālā līmeņa prioritātes, kas ir būtiskas, strādājot pie virzienu iezīmēšanas Eiropas Savienības fondu finansējuma izmantošanai;
jānosaka publiskās pārvaldes un privātā sektora sadarbība, lai nacionālās attīstības prioritāšu sasniegšana kļūtu par ikviena mērķi, motivāciju un līdzatbildību – gan privātajā sektorā, gan publiskajā pārvaldē, gan arī indivīda līmenī.
NAP izstrāde uzticēta Pārresoru koordinācijas centram (PKC). PKC ir NAP2020 izstrādes koordinators. Par to, kā notiek plāna izstrāde, skatīt šeit.