Prioritātes Latvijas simtgadei

Latvijas simtgades plāns

Sagaidot valstiskuma simtgadi, par virsmērķi izvirzām plaukstošu un izglītotu tautu, kura vēlas dzīvot savā zemē. Latvija būs tik stipra, cik stipri būs tās ļaudis.

Stipra Latvija
1. Īstenosim Novadu apvienošanās plānu, kura mērķis ir nodrošināt ikvienam Latvijas iedzīvotājam vienādas iespējas, dzīves kvalitāti un pārliecību par savas ģimenes nākotni.
2. Ilgtspējīga demogrāfijas atbalsta programma, kura tiks realizēta balstoties Eiropas valstu labākajā pieredzē, būs nozīmīgs stimuls nācijas ataudzei.
3. Veselības aprūpes kvalitāte un tās pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem būtiski uzlabosies, nozares finansēšanai novirzot papildus 3% no sociālās apdrošināšanas iemaksām.
4. Latvijā pieejamo zināšanu kvalitāte un konkurētspēja būs galvenais fokuss pārmaiņām izglītības sistēmā, kura tiks sasaistīta ar tautsaimniecību, ekonomiskajiem un sabiedriskajiem procesiem, tehnoloģisko attīstību un darba tirgus izmaiņām.
5. Latvijas autoceļu tīklu sakārtošanā investēsim 1 miljardu eiro, tādējādi nodrošinot, ka galveno ceļu tīkla kvalitāte atbilst ES standartiem. Droša Latvija

6. Latvijas drošība un aizsardzība ir ģeopolitiski neapstrīdama prioritāte, kas prasa pastāvīgu un jēgpilnu finansējumu vismaz 2% apjomā no valsts tautsaimniecības apjoma.
7. Latvijas austrumu robeža tiks izbūvēta un aprīkota atbilstoši stingrākajiem Eiropas Savienības standartiem, novēršot gan valsts drošības apdraudējumu, gan nekontrolētu migrāciju.
8. Labi motivēti, mūsdienīgi ekipēti un profesionāli policisti, glābēji un robežsargi sniegs pārliecinošu drošības sajūtu par savas ģimenes un valsts nākotni. 


Pārtikusi Latvija

9. 2018. gadā minimālā alga sasniegs 450 eiro, bet vidējā alga pārsniegs 1000 eiro mēnesī.
10. Uzņēmējiem būs pieejami efektīvi finanšu instrumenti, lai Latvijā vairotu augstas pievienotās vērtības produktu īpatsvaru ražošanā. Darba ražīgums un eksports būs galvenie ekonomiskās izaugsmes stūrakmeņi.
11. Konkurētspējīgu, taisnīgu un līdzīgu atalgojumu par vienādu darbu nodrošināsim, veicot algu reformu gan skolās, gan valsts pārvaldes iestādēs.
12. Samazināsim ienākumu nevienlīdzību, sasniedzot ES vidējo līmeni (GINI 30). Visa veida ienākumiem tiks piemērotas vienādas likmes. Ieviesīsim progresivitātes principus īpašuma, ienākuma un patēriņa nodokļos.
13. Ieviesīsim 0% UIN likmi reinvestētajai peļņai. 

 

Tiesiska Latvija
14. Lielākas un spēcīgākas tiesas ļaus izlīdzināt tiesnešu noslodzes un ieviest tiesnešu specializāciju, bet nejaušas lietu sadales padarīšana par vispāratzītu realitāti vairos uzticību tiesu sistēmai Latvijā.
15. Panāksim valsts efektīvu maksātnespējas procesu uzraudzību, izskaužot negodprātīgo, investīcijas bremzējošo praksi uzņēmumu maksātnespējas procesos.