Mūsu redzējums un vērtības

Mūsu redzējums

MĀJOKLIS. Ērti, nosiltināti un sakopti mājokļi, kuri patērē divreiz mazāk siltumenerģijas. Darbīgas dzīvokļu īpašnieku biedrības katrā mājā gudri lemj par apsaimniekošanu un ieguldījumiem, kas paildzina mājokļu mūžu un palielina to vērtību. Dzīvokļu jautājumā cilvēki saņem konkrētu, mērķētu atbalstu no pilsētas.

APKAIMES. Rīgā attīstās vitālas apkaimes ar savu identitāti, kultūras un sabiedrisko dzīvi, vietējo sabiedrību, kura piedalās ar attīstību saistītu lēmumu pieņemšanā. Zemnieku tirdziņi, apkaimju talkas, patērētāju kopienas mazina ekoloģisko slodzi un palielina cilvēkdrošību.

PILSĒTVIDE. Gājējiem un velobraucējiem draudzīga, zaļa un tīra pilsēta. Radošie kvartāli, apkaimju centri, apdzīvotas un dzīvespriecīgas ēkas. Pilsētas plānojums līdzsvaro vides aizsardzību un ražošanas attīstību. Sakopti, racionāli un mājīgi iekšpagalmi. Sašķiroti atkritumi.

SATIKSME. Gludas ielas un gudri krustojumi, transporta stājparki, un stundas biļetes, veloartērijas, drošas velonovietnes un integrēta piepilsētas satiksme. Pilsēta ne tikai salabo bedres, bet arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas cilvēkiem radušies dēļ tām.

IZGLĪTĪBA. Visiem pieejami bērnudārzi. Cienīti skolotāji attīsta bērnu zinātkāri un radošumu skolās, kurās ir modernākās tehnoloģijas, pedagoģiska brīvība un atbildība. Latviešu valoda ir dzimtā vai otrā dzimtā valoda ikvienam. Tālākizglītība un mūžizglītība ļauj darīt interesantāku darbu un vairāk pelnīt.

GUDRA IZAUGSME. Mērķtiecīga investīciju piesaiste gudrai ražošanai un pakalpojumiem ļauj radīt jaunas, labāk atalgotas darbavietas un nopelnīt līdzekļus sociālajām vajadzībām. Industriālie parki, modernas ražošanas laboratorijas, jaunrades, tehnoloģiju un biznesa ligzdas ir izaugsmes dzinējspēks.

KULTŪRA. Rīgā rit pasaules mēroga kultūras dzīve, vienlaikus visiem iedzīvotājiem ir pieejams plašs kultūras pasākumu klāsts, kurā dominē eiropeiska, latviska kultūra.

SALIEDĒTĪBA. Latviešu valoda, kultūra un valstiskums ir saliedētas sabiedrības pamats. Visiem bērniem latviešu valoda ir pirmā vai otrā dzimtā valoda. Pilsētas iestādēs strādā cilvēki, kuri zina un ciena likumus, Latvijas valsti un tās vēsturi.

BRĪVAIS LAIKS. Daudzveidīgās sporta, aktīvās atpūtas vietās rīdzinieki dzīvo veselīgi. Iedzīvotāji piedalās interešu un apkaimju biedrībās. Pilsēta svin svētkus arī apkaimēs un kopā ar citiem Latvijas novadiem. Jaunatnes sports un jaunrade novērš destruktīvu uzvedību.

SOCIĀLAIS ATBALSTS. Sociālā palīdzība tiek sniegta mērķēti tiem cilvēkiem, kam tā visvairāk vajadzīga un ar mērķi iesaistīt visus darbspējīgus cilvēkus darbā. Seniori un bērni saņem mērķētus sabiedriskos pakalpojumus – no pusdienām skolā līdz sabiedriskā transporta brīvbiļetēm. Kvalitatīvs sociālais darbs un aprūpe neatstāj novārtā visneaizsargātākos rīdziniekus.

DROŠĪBA. Drošas satiksmes kultūra, sajūtama kārtības sargu klātbūtne, apgaismota un nedegradēta pilsētvide, videonovērošana un kaimiņu sadarbība novērš pārkāpumus un noziegumus.

PĀRVALDĪBA. 20% sistēma un blats ir pagātne. Pilsētas iestāžu misija ir laba rīdzinieku apkalpošana. Izveidota efektīva pretkorupcijas sistēma, tiek centralizēti pārraudzīti publiskie iepirkumi, ir caurskatāma pašvaldības uzņēmumu pārvaldība, novērsti lēmējvaras un izpildītāju interešu konflikti. Elektroniskie pakalpojumi, iedzīvotāju iesaiste un atgriezeniskā saite e-vidē ir ikdiena. Zaļā iepirkuma sistēma veicina videi draudzīgu vietējo ražošanu.

OSTAS. Rīgas Brīvosta attīstās ne tikai kā tranzīta un loģistikas mezgls, bet arī kā augstas pievienotās vērtības ražošanas vieta. Lidosta ir ne tikai reģionāls lidojumu centrs, bet arī biznesa pakalpojumu, izstāžu un konferenču bāze.

SAIKNE AR LATVIJU. Pilsētas iestādes iepērk veselīgu, svaigu Latvijā ražotu pārtiku, pilsētas transportā lieto Latvijā ražotu biodegvielu, pilsētas ūdenssaimniecība ir savienota ar Pierīgu, pilsētas ielās notiek Latvijas novadu svētki...

RĪGA PASAULĒ. Rīga aktīvi un mērķtiecīgi piesaista investīcijas un tūristus, iekļaujas Ziemeļeiropas sadarbības tīklos. Tā ir redzama pasaules kartē kā pievilcīgs kultūras, biznesa un jaunrades centrs. Postpadomju identitāti ir aizstājusi atjaunota daudzveidīgas un dinamiskas Ziemeļeiropas metropoles reputācija.

Vērtības

Vienotība. Latvijas sirds Rīga ir nesaraujami vienota ar pārējo Latviju. Pilsēta, kura ir vienota daudzveidībā. Nacionālas valsts galvaspilsēta vienotā Eiropā.

Mūžu dzīvo, mūžu mācies! Laba izglītība visa mūža garumā ir galvenais ceļš uz attīstību, pārticību un laimi.

Darbs dara darītāju. Izaugsme dod iespēju strādāt labi atalgotu un interesantu darbu visiem cilvēkiem, kuri grib un ir gatavi mācīties un strādāt.

Parāds nav brālis. Pilsēta, kurā šodienas vajadzības samēro ar iespējām un neatstāj parādu nastu nākamajām paaudzēm.

Esam viena saime. Vienādas iespējas ikvienam, neatkarīgi no rocības. Atbalsts tieši tiem, kam tas vajadzīgs visvairāk. Atvērta latvietība, iekļaujoša sabiedrība.

Ziemeļu zvaigzne. Rīga pieder Ziemeļeiropai – pasaules izglītotāko, laimīgāko, turīgāko, taisnīgāko un radošāko valstu saimei.

 

Aptauja
Vai visās pirmsskolas izglītības iestādēs Rīgā ir nepieciešamas veikt pāreju uz apmācību tikai latviešu valodā?
Jā, ir nepieciešams (76%) Balsot
Nē, nav nepieciešams (22%) Balsot
Tas nav iespējams (3%) Balsot
Nav viedokļa (0%) Balsot